Wyprawka szkolna – można już składać wnioski

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, objęci są uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I–III i V szkoły podstawowej, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Ponadto pomocą objęci są uczniowie niepełnosprawni:

 

– słabowidzący,

– niesłyszący,

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Wszyscy uczniowie (oprócz niepełnosprawnych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) muszą spełniać kryterium dochodowe:

– uczniowie klasy I szkoły podstawowej – dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 539 zł,

– pozostali uczniowie – dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł

 

Istnieje możliwość udzielenia pomocy uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód netto na osobę przekracza obowiązujące kryteria dochodowe, ale mimo to sytuacja rodziny jest trudna, z uwagi na występowanie jednego z przypadków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. bezrobocie, ubóstwo, ciężka choroba czy niepełnosprawność w rodzinie.

 

Wartość pomocy uzależniona jest od rodzaju podręczników, z których korzystają uczniowie, czy są to podręczniki do kształcenia ogólnego, czy też do kształcenia specjalnego oraz od klasy i rodzaju szkoły:

 

– uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie niepełnosprawni klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego oraz uczniowie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – dofinansowanie do kwoty 225 zł,

– uczniowie klas V szkoły podstawowej oraz uczniowie niepełnosprawni klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego – dofinansowanie do kwoty 325 zł,

– uczniowie niepełnosprawni gimnazjum niekorzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego – dofinansowanie do kwoty 350 zł,

– uczniowie klasy II zasadniczej szkoły zawodowej oraz uczniowie niepełnosprawni zasadniczej szkoły zawodowej – dofinansowanie do kwoty 390 zł,

– uczniowie klasy II liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniowie niepełnosprawni liceum ogólnokształcącego i technikum – dofinansowanie do kwoty 445 zł,

– uczniowie niepełnosprawni szkół podstawowych korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – dofinansowanie do kwoty 770 zł,

– uczniowie niepełnosprawni gimnazjum korzystający z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego – dofinansowanie do kwoty 607 zł

 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym  – dofinansowanie zakupu podręczników dotyczy również zakupu książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.

 

Ponadto w ramach programu Bydgoska Karta Rodzina 3 Plus w nadchodzącym roku szkolnym 2013/2014 wprowadzony zostanie pilotażowy program wypożyczania podręczników w szkołach. Miasto pokryje 50% kosztów zakupu zestawu podręczników szkolnych. W tym celu rodzina posiadająca Bydgoską Kartę Rodzinną 3 Plus nawiąże współpracę ze szkołą, do której uczęszcza dziecko i wskaże podręczniki, które pragnie wypożyczyć z biblioteki szkolnej.

Ich wartość nie może przekraczać 50% wartości całego kompletu podręczników do danej klasy (bez ćwiczeń). Szkoła po zakupie wskazanych podręczników wypożyczy je dziecku/dzieciom. Po zakończeniu roku szkolnego podręczniki zostaną oddane do biblioteki i będą wypożyczone kolejnym uczniom. W przypadku, gdy do placówki uczęszcza kilkoro dzieci z danej rodziny, będzie można dysponować 50% ogólnej sumy kosztów zakupu wszystkich kompletów podręczników. Oznacza to, że gdy ogólna wartość np. kompletów podręczników do trzech klas wynosi 1000 zł, można przykładowo zakupić cały komplet do jednej klasy (łączna wartość zakupu podręczników nie może przekroczyć 500 zł).

 

Źródło: UM Bydgoszcz

Komentarze

komentarze

Ostatnie artykuły

Back to top button
Close