Z życia Fordonu

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez miasto Bydgoszcz

18 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz.  

 

Ustalono następujące terminy rekrutacji:

18.03-25.03 rejestracja dzieci kontynuacyjnych naukę

2.04 – 31.08 publikacja ofert

2.04 – 16.04 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

8.05 – 15.05 publikacja wyników i potwierdzenie woli

2.07 – 31.08 rekrutacja uzupełniająca

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, na pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują kryteria określone w art. 20c ust. 2:

– wielodzietność rodziny kandydata;

– niepełnosprawność kandydata;

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość –  w przypadku Miasta Bydgoszczy 100 punktów.

 

Natomiast na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

– dziecko 5 lub 6-letnie realizujące obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego 50 punktów

– dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub studiujących w trybie stacjonarnym (kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) 30 punktów

– dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2014/2015 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru/szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny pierwszego wyboru 10 punktów

– dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) mieszkają w Bydgoszczy  i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy 5 punktów

– dziecko, którego rodzeństwo ukończyło edukację przedszkolną w roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu pierwszego wyboru 2 punkty

 

Podobnie jak w latach poprzednich rekrutacja będzie odbywać się droga elektroniczną. Szczegółowe informacje będą opublikowane na stronie:  http://bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl 

 

Informacji na temat rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Bydgoszcz można szukać również na stronie urzędu miasta pod adresem http://www.bydgoszcz.pl/informator/edukacja/rekrutacja/Rekrutacja_do_przedszkoli_publicznych.aspx

(hh)

 

Komentarze

komentarze

Ostatnie artykuły

Back to top button
Close