Z życia Fordonu

Nawet 10 tys. zł za prace naukowe dla studentów i absolwentów

Prezydent Rafał Bruski ogłosił konkurs pn. „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą” obronioną w roku akademickim 2013/2014.

 

W konkursie mogą wziąć udział prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie, które poruszają problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondują z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne: za I miejsce – 10 tys. zł brutto; za II miejsce – 5 tys. zł brutto; za III miejsce – 3 tys. zł brutto.

 

Termin zgłaszania prac upływa 1 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Pracę do konkursu zgłasza autor pracy. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace obronione w roku akademickim 2013/2014, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2013 roku a 30 września 2014 roku. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”.

 

Komplet dokumentów powinien zawierać:

– pracę dyplomową w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf na nośniku CD lub DVD,

– kompletnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu,

– potwierdzoną przez uczelnię za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, zawierającej ocenę pracy,

– curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,

– streszczenie pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazującej na walory pracy w zakresie rozpoznania problemu i zaproponowanych rozwiązań.

 

Więcej informacji wraz z regulaminem konkursu na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl (dział miasto/wyróżnienia i nagrody).

Komentarze

komentarze

Ostatnie artykuły

Back to top button
Close